คณะครุศาสตร์อุตสาหรรม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 เดิมเป็นแผนกวิชาหนึ่ง สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ (ไทย-เยอรมัน) ภายใต้ชื่อว่า Thai-German Technical Teacher College (TGTTC) ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือได้ยกฐานะขึ้นเป็น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธการและโอนมาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2517 จึงยกฐานะขึ้นเป็น คณะวิชาใช้ชื่อว่า "คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์" ต่อมาปี พ.ศ. 2531 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์ได้แยกงานในส่วนวิทยาศาสตร์ออกไป ตั้งเป็นคณะใหม่ จึงใช้ชื่อใหม่ "คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม"

     

 
      ช่วงการก่อตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2512-2517 ได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการด้านเครื่องมือ- เครื่องจักร อุปกรณ์การเรียนการสอน ผู้เชียวชาญ ตลอดจนทุนการศึกษา ฝึกอบรมและการดูงานจากรัฐบาลประเทศ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เพื่อการผลิตครูช่างอุตสาหกรรมในระดับปริญญาตรี 2 สาขา คือ สาขาวิชาครุเครื่องกล และสาขาวิชาไฟฟ้า รุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2512 ซึ่งเป็นหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) แห่งแรกในประเทศไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2518-2522 รัฐบาลประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ได้ขยายโครงการความช่วยเหลือในการพัฒนาการ เรียนการสอนระดับปริญญาตรีให้มีความเข้มข้นในด้านวิชาวิศวกรรม ปี พ.ศ. 2521 จึงเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชาไฟฟ้า เป็น สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า การจัดตั้งภาควิชาหลักสูตรและสาขาวิชา ที่เปิดรับสมัครนักศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
 
อ่านต่อ>>