ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักศึกษา และรายละเอียดที่ต้องปฎิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รอบที่ 4 โครงการรับตรง สำหรับนักศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

– สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) – TE-Elec

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

– สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) – TTE-Elec

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศ ดำเนินการตามวัน และเวลาที่ระบุไว้ในประกาศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติที่ Email:rattanaporn.j@202.44.35.29  

Facebook:  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. Faculty of Technical Education