ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานผ่านกิจกรรมการสร้างโครงงาน 2021

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานผ่านกิจกรรมการสร้างโครงงาน 2021
 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ