ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี รอบที่ 1 Portfolio (เพิ่มเติม) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี รอบที่ 1 Portfolio (เพิ่มเติม)
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ประจำปีการศึกษา 2565

สมัครเข้าศึกษาผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th
ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2565