ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา
โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตร 5 ปี
-ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล TM
-วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา – ไฟฟ้ากำลัง TEE-Pow.
-วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา – อิเล็กทรอนิกส์ TEE-Elec.
-วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา CEE

หลักสูตร 4 ปี
-ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ TP
-ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ TT
-ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – ไฟฟ้ากำลัง TE-Pow.
-ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – อิเล็กทรอนิกส์ TE-Elec.
-ค.อ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ CED

รายชื่อและกำหนดการตามไฟล์ด้านล่าง 👇👇👇

หลักสูตรเทียบโอน
-ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ TTP-R
-ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – ไฟฟ้ากำลัง TTE-Pow.-R
-ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – อิเล็กทรอนิกส์ TTE-Elec.-R
-ค.อ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ TCT-R

รายชื่อและกำหนดการตามไฟล์ด้านล่าง 👇👇👇