Month: มกราคม 2022

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบสร้างภาพ 3 มิติ ด้วยการเคลื่อนไหวของร่างกาย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

(สำเนา)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการโยธา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

รศ.ดร.ไพโรจน์  สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรร…

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี รอบที่ 1 Portfolio (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเ…

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ (ค่าบำรุงการศ…

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี รอบที่ 1 Portfolio (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระ…

ขยายเวลารับสมัครเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานคณบดี

ขยายเวลารับสมัครเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเ…