ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 หัวข้อเรื่อง “ก้าวแรกสู่การเป็นวิศวกร”

ด้วยภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีแผนปฏิบัติการจัดโครงการ/กิจกรรม

ประจำปีการศึกษาให้กับนักศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อให้นักศึกษาเหล่านี้เติบโตขึ้น

เป็นวิศวกรที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป และเล็งเห็นว่าการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศ

ควรจะต้องเริ่มตั้งแต่ในระดับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา

จึงได้ร่วมมือกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรม รวมทั้งเป็นศูนย์กลางวิชาชีพและวิชาการ

ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมแก่สังคม เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่นิสิตนักศึกษา

เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และการวางแผนพัฒนาตนเองสู่วิศวกรที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา และศูนย์บูรณาการวิชาชีพครุศาสตร์อุตสาหกรรม

จึงได้ร่วมกันดำเนินงานจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 หัวข้อเรื่อง “ก้าวแรกสู่การเป็นวิศวกร”

ในวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ด้วยรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยเรียนเชิญบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ในการนี้คณะทำงานโครงการ จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญนักศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้ที่

https://forms.gle/oKnmNdAHE2LifR2N6 ก่อนวันที่ 19 มกราคม 2565