ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์ ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ได้รับรางวัล Best Paper Award งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD2022

LINE_ALBUM_อ.มนตรี best_220223_6
LINE_ALBUM_อ.มนตรี best_220223_3
LINE_ALBUM_อ.มนตรี best_220223_4
LINE_ALBUM_อ.มนตรี best_220223_0
LINE_ALBUM_อ.มนตรี best_220223_1
LINE_ALBUM_อ.มนตรี best_220223_5
LINE_ALBUM_อ.มนตรี best_220223_2
LINE_ALBUM_อ.มนตรี best_220223_6 LINE_ALBUM_อ.มนตรี best_220223_3 LINE_ALBUM_อ.มนตรี best_220223_4 LINE_ALBUM_อ.มนตรี best_220223_0 LINE_ALBUM_อ.มนตรี best_220223_1 LINE_ALBUM_อ.มนตรี best_220223_5 LINE_ALBUM_อ.มนตรี best_220223_2

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
และนายบุรินทร์ เทพโพธา นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

ได้รับรางวัล “Best Paper Award” ในการนำเสนอบทความ
เรื่อง “เครื่องประจุแบตเตอรี่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์พกพารายงานการทำงานด้วยระบบIoT (A solar-powered battery charger for mobile phones and laptops monitoring via IoT system)”

ในการประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 14  ECTI-CARD 2022
ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2565
ณ อาคารรัตนเทพสตรี มหาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี