ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5

LINE_ALBUM_mou อาชีว 5_220223_4
S__13598933
S__13598934
98535
LINE_ALBUM_mou อาชีว 5_220223_3
S__13598931
LINE_ALBUM_mou อาชีว 5_220223_0
LINE_ALBUM_mou อาชีว 5_220223_1
98536
LINE_ALBUM_mou อาชีว 5_220223_2
LINE_ALBUM_mou อาชีว 5_220223_4 S__13598933 S__13598934 98535 LINE_ALBUM_mou อาชีว 5_220223_3 S__13598931 LINE_ALBUM_mou อาชีว 5_220223_0 LINE_ALBUM_mou อาชีว 5_220223_1 98536 LINE_ALBUM_mou อาชีว 5_220223_2

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พร้อมด้วย ดร.วิทวัส ทิพย์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผศ.ดร.สยาม แกมขุนทด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
และผศ.ดร.สุรวุฒิ ยะนิล หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.
เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ

ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรม งานวิจัยและเทคโนโลยีด้านอาชีวศึกษา
พิธีลงนามจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565