ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

แนวทางการยืนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ด้วยสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มจพ.
ประชาสัมพันธ์แนวทางการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับ
การสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://project.enconfund.go.th หรือ ตาม QR Code ด้านล่าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ