ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เปิดรับข้อเสนอการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เปิดรับเสนอการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา
ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตาม QR Code ด้านล่าง
รายละเอียดตามเอกสารแนบ