ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รหัส พษ 632 สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คือ นางสาวธัญชนก จำปา

ให้ผู้มีสิทธิบรรจุในตำแหน่งดังกล่าวมารายงานตัว ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2565 ภายในเวลา 16.00 น. หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวันดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์