ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สนง.คณบดี จัดอบรมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน

LINE_ALBUM_อบรม Google App_๒๒๐๓๐๔_10
LINE_ALBUM_อบรม Google App_๒๒๐๓๐๔_9
LINE_ALBUM_อบรม Google App_๒๒๐๓๐๔_8
LINE_ALBUM_อบรม Google App_๒๒๐๓๐๔_0
LINE_ALBUM_อบรม Google App_๒๒๐๓๐๔_1
LINE_ALBUM_อบรม Google App_๒๒๐๓๐๔_2
LINE_ALBUM_อบรม Google App_๒๒๐๓๐๔_7
LINE_ALBUM_อบรม Google App_๒๒๐๓๐๔_5
LINE_ALBUM_อบรม Google App_๒๒๐๓๐๔_4
LINE_ALBUM_อบรม Google App_๒๒๐๓๐๔_3
LINE_ALBUM_อบรม Google App_๒๒๐๓๐๔_6
LINE_ALBUM_อบรม Google App_๒๒๐๓๐๔_10 LINE_ALBUM_อบรม Google App_๒๒๐๓๐๔_9 LINE_ALBUM_อบรม Google App_๒๒๐๓๐๔_8 LINE_ALBUM_อบรม Google App_๒๒๐๓๐๔_0 LINE_ALBUM_อบรม Google App_๒๒๐๓๐๔_1 LINE_ALBUM_อบรม Google App_๒๒๐๓๐๔_2 LINE_ALBUM_อบรม Google App_๒๒๐๓๐๔_7 LINE_ALBUM_อบรม Google App_๒๒๐๓๐๔_5 LINE_ALBUM_อบรม Google App_๒๒๐๓๐๔_4 LINE_ALBUM_อบรม Google App_๒๒๐๓๐๔_3 LINE_ALBUM_อบรม Google App_๒๒๐๓๐๔_6

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 211 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน”  

เนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย การใช้งาน Google App เพื่อการสื่อสารทำงาน ซึ่งจัดอบรมโดยงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณบดี และเรียนเชิญอาจารย์ ดร.สมคิด แซ่หลี ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้