ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย และการผลิตตำราเรียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2565

ขอให้ผู้ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย และการผลิตตำราเรียน ที่มีรายชื่อตามเอกสาร 👇👇👇

เข้าร่วมประชุมและลงนามทำสัญญารับทุน
ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 13:30 น.
ณ ห้องประชุม 208 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.