ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คือ 

  1. ตำแหน่งเลขที่ 438 นายพศวัต แก้วทิพย์
  2. ตำแหน่งเลขที่ 440 นายกังวาล พยัคฆกุล
  3. ตำแหน่งเลขที่ 445 ไม่มีผู้สมัคร

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ณ ชั้น 1 สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2565 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ และโปรดอ่านรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้