ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้มีรายชื่อเพื่อเข้าศึกษาต่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม TCAS 4 โครงการรับตรง สําหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) ประจําปีการศึกษา 2565

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้มีรายชื่อเพื่อเข้าศึกษาต่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม TCAS 4 โครงการรับตรง สําหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) ประจําปีการศึกษา 2565

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์
ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.
เป็นต้นไป