ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ศูนย์ผลิตตำราเรียนและสิ่งพิมพ์ดิจิทัล มจพ. ประชาสัมพันธ์โครงการ “ส่งเสริมการพิมพ์หนังสือ ตำราเรียนสำหรับจำหน่ายให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ”

ด้วยศูนย์ผลิตตำราเรียนและสิ่งพิมพ์ดิจิทัล มจพ. ประชาสัมพันธ์โครงการ “ส่งเสริมการพิมพ์หนังสือ ตำราเรียนสำหรับจำหน่ายให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ”  รายละเอียดตามเอกสารแนบ