ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบปฏิบัติงานมุ่งสู่ยุคดิจิทัลของสายสนับสนุนวิชาการ”

สัมมนาสำนักงาน-17
สัมมนาสำนักงาน-14
สัมมนาสำนักงาน-13
สัมมนาสำนักงาน-15
สัมมนาสำนักงาน-16
สัมมนาสำนักงาน-12
สัมมนาสำนักงาน-11
สัมมนาสำนักงาน-7
สัมมนาสำนักงาน-10
สัมมนาสำนักงาน-9
สัมมนาสำนักงาน-8
สัมมนาสำนักงาน-2
สัมมนาสำนักงาน-6
สัมมนาสำนักงาน-5
สัมมนาสำนักงาน-4
สัมมนาสำนักงาน-3
สัมมนาสำนักงาน-1
สัมมนาสำนักงาน-17 สัมมนาสำนักงาน-14 สัมมนาสำนักงาน-13 สัมมนาสำนักงาน-15 สัมมนาสำนักงาน-16 สัมมนาสำนักงาน-12 สัมมนาสำนักงาน-11 สัมมนาสำนักงาน-7 สัมมนาสำนักงาน-10 สัมมนาสำนักงาน-9 สัมมนาสำนักงาน-8 สัมมนาสำนักงาน-2 สัมมนาสำนักงาน-6 สัมมนาสำนักงาน-5 สัมมนาสำนักงาน-4 สัมมนาสำนักงาน-3 สัมมนาสำนักงาน-1

          รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาระบบปฏิบัติงานมุ่งสู่ยุคดิจิทัลของสายสนับสนุนวิชาการ” ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณบดี  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา  09.00 น. ณ ห้อง 216/217   ชั้น 2 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

           การสัมมนาเชิงปฏิบัติครั้งนี้ กำหนดไว้ตั้งแต่วันที่ 3 ถึง 5 สิงหาคม 2565 โดยแบ่งการสัมมนาออกเป็น 2 ช่วง คือ วันที่ 3 สิงหาคม 2565 จัดสัมมนาที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.  และ ในวันที่ 4 ถึง 5 สิงหาคม 2565 จัดที่ ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยกำหนดให้บุคลากรของภาควิชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาด้วย

          ในวันที่ 3 สิงหาคม 2565 หลังจากพิธีเปิด เป็นการบรรยายพิเศษผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “หลักการพื้นฐานพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวัชร์ มาลานนท์ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาระบบปฏิบัติงานมุ่งสู่ยุคดิจิทัลของสายสนับสนุน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.  ในช่วงบ่ายเป็นนำเสนอการพัฒนาระบบปฏิบัติของแต่ละงาน วันที่ 4 ถึง 5 สิงหาคม 2565 ที่ ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา นำเสนอการพัฒนาระบบปฏิบัติของแต่ละงาน(ต่อ) และระดมสมองแต่ละงาน เพื่อหารูปแบบการพัฒนาระบบปฏิบัติงานมุ่งสู่ยุคดิจิทัล