ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรสำนักงบประมาณที่มาเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานพร้อมมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงบประมาณเยี่ยมคณะ8
สำนักงบประมาณเยี่ยมคณะ6
สำนักงบประมาณเยี่ยมคณะ1
สำนักงบประมาณเยี่ยมคณะ7
สำนักงบประมาณเยี่ยมคณะ5
สำนักงบประมาณเยี่ยมคณะ2
สำนักงบประมาณเยี่ยมคณะ3
สำนักงบประมาณเยี่ยมคณะ4
สำนักงบประมาณเยี่ยมคณะ8 สำนักงบประมาณเยี่ยมคณะ6 สำนักงบประมาณเยี่ยมคณะ1 สำนักงบประมาณเยี่ยมคณะ7 สำนักงบประมาณเยี่ยมคณะ5 สำนักงบประมาณเยี่ยมคณะ2 สำนักงบประมาณเยี่ยมคณะ3 สำนักงบประมาณเยี่ยมคณะ4

มื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565  ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กรและ ดร.ปิยะ กรกชจินตนาการ รองคณบดีวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารคณะและผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรสำนักงบประมาณ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และพาเยี่ยมชมสถานที่ที่คณะจะปรับปรุงนำตามข้อมูลคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอขอบพระคุณผู้บริหารและบุคลากรสำนักงบประมาณที่ให้ข้อเสนอแนะ เชิงนโยบาย หลักการ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำคำของบประมาณ/กรอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567