ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประมวลภาพบรรยากาศ งาน OPEN HOUSE 2023 @เปิดบ้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

OPEN HOUSE 2023.20
OPEN HOUSE 2023.19
OPEN HOUSE 2023.18
OPEN HOUSE 2023.22
OPEN HOUSE 2023.21
OPEN HOUSE 2023.23
OPEN HOUSE 2023.24
OPEN HOUSE 2023.17
OPEN HOUSE 2023.11
OPEN HOUSE 2023.8
OPEN HOUSE 2023.9
OPEN HOUSE 2023.10
OPEN HOUSE 2023.7
OPEN HOUSE 2023.16
OPEN HOUSE 2023.15
OPEN HOUSE 2023.14
OPEN HOUSE 2023.2
OPEN HOUSE 2023.5
OPEN HOUSE 2023.3
OPEN HOUSE http://fte.kmutnb.ac.th/wp-content/uploads/2022/11/OPEN-HOUSE-2023.24.jpg2023.13
OPEN HOUSE 2023.12
OPEN HOUSE 2023.6
OPEN HOUSE 2023.4
OPEN HOUSE 2023.1
OPEN HOUSE 2023.20 OPEN HOUSE 2023.19 OPEN HOUSE 2023.18 OPEN HOUSE 2023.22 OPEN HOUSE 2023.21 OPEN HOUSE 2023.23 OPEN HOUSE 2023.24 OPEN HOUSE 2023.17 OPEN HOUSE 2023.11 OPEN HOUSE 2023.8 OPEN HOUSE 2023.9 OPEN HOUSE 2023.10 OPEN HOUSE 2023.7 OPEN HOUSE 2023.16 OPEN HOUSE 2023.15 OPEN HOUSE 2023.14 OPEN HOUSE 2023.2 OPEN HOUSE 2023.5 OPEN HOUSE 2023.3 OPEN HOUSE http://fte.kmutnb.ac.th/wp-content/uploads/2022/11/OPEN-HOUSE-2023.24.jpg2023.13 OPEN HOUSE 2023.12 OPEN HOUSE 2023.6 OPEN HOUSE 2023.4 OPEN HOUSE 2023.1

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ได้จัดกิจกรรม OPEN HOUSE 2023 @เปิดบ้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เมื่อวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2565 ในรูปแบบออนไซด์และออนไลน์ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเรียน นักศึกษาที่เข้าเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่คณะและภาควิชาจัดขึ้น การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้นักเรียน นักศึกษา อาจารย์แนะแนวและผู้ปกครองได้ใช้ในการประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อที่คณะ อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าเยี่ยมชมคณะ