ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570)”

สัมมนาคณะ 65

สัมมนาคณะ65_1
สัมมนาคณะ65_2
สัมมนาคณะ65_3
สัมมนาคณะ65_4
สัมมนาคณะ65_5
สัมมนาคณะ65_6
สัมมนาคณะ65_7
สัมมนาคณะ65_8
สัมมนาคณะ65_9
สัมมนาคณะ65_11
สัมมนาคณะ65_12
สัมมนาคณะ65_13
สัมมนาคณะ65_14
สัมมนาคณะ65_15
สัมมนาคณะ65_16
สัมมนาคณะ65_17
สัมมนาคณะ65_18
สัมมนาคณะ65_19
สัมมนาคณะ65_20
สัมมนาคณะ65_21
สัมมนาคณะ65_22
สัมมนาคณะ65_23
สัมมนาคณะ65_24
สัมมนาคณะ65_25
สัมมนาคณะ65_26
สัมมนาคณะ65_27
สัมมนาคณะ65_30
สัมมนาคณะ65_31
สัมมนาคณะ65_32
สัมมนาคณะ65_33
สัมมนาคณะ65_34
สัมมนาคณะ65_36
สัมมนาคณะ65_38
สัมมนาคณะ65_39
สัมมนาคณะ65_40
สัมมนาคณะ65_41
สัมมนาคณะ65_42
สัมมนาคณะ65_43
สัมมนาคณะ65_45
สัมมนาคณะ65_46
สัมมนาคณะ65_48
สัมมนาคณะ65_49
สัมมนาคณะ65_50
สัมมนาคณะ65_51
สัมมนาคณะ65_52
สัมมนาคณะ65_53
สัมมนาคณะ65_54
สัมมนาคณะ65_56
สัมมนาคณะ65_1 สัมมนาคณะ65_2 สัมมนาคณะ65_3 สัมมนาคณะ65_4 สัมมนาคณะ65_5 สัมมนาคณะ65_6 สัมมนาคณะ65_7 สัมมนาคณะ65_8 สัมมนาคณะ65_9 สัมมนาคณะ65_11 สัมมนาคณะ65_12 สัมมนาคณะ65_13 สัมมนาคณะ65_14 สัมมนาคณะ65_15 สัมมนาคณะ65_16 สัมมนาคณะ65_17 สัมมนาคณะ65_18 สัมมนาคณะ65_19 สัมมนาคณะ65_20 สัมมนาคณะ65_21 สัมมนาคณะ65_22 สัมมนาคณะ65_23 สัมมนาคณะ65_24 สัมมนาคณะ65_25 สัมมนาคณะ65_26 สัมมนาคณะ65_27 สัมมนาคณะ65_30 สัมมนาคณะ65_31 สัมมนาคณะ65_32 สัมมนาคณะ65_33 สัมมนาคณะ65_34 สัมมนาคณะ65_36 สัมมนาคณะ65_38 สัมมนาคณะ65_39 สัมมนาคณะ65_40 สัมมนาคณะ65_41 สัมมนาคณะ65_42 สัมมนาคณะ65_43 สัมมนาคณะ65_45 สัมมนาคณะ65_46 สัมมนาคณะ65_48 สัมมนาคณะ65_49 สัมมนาคณะ65_50 สัมมนาคณะ65_51 สัมมนาคณะ65_52 สัมมนาคณะ65_53 สัมมนาคณะ65_54 สัมมนาคณะ65_56

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม” ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2565 ณ สยามดาษดา เขาใหญ่ ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของคณะมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) คณะครุศาสตร์อุสาหกรรม และเปิดโอกาสให้บุคลากรของคณะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกัน อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะและการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป

การสัมมนาในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลาสามวัน
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 วันแรกของการสัมมนา พิธีเปิดโดยคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, บรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม” โดยทีมผู้บริหารของคณะ, แบ่งกลุ่มระดมสมองเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13 ของคณะ (ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้  การวิเคราะห์ SWOT ของส่วนงาน, การทบทวนปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของส่วนงาน, ทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของส่วนงาน และการกำหนดเป้าประสงค์และกลยุทธ์ของส่วนงาน)
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 วันที่สองของการสัมมนา เป็นบรรยายพิเศษ เรื่อง “มุมมองของสมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรมต่อการจัดการเรียนการสอน” โดย นายกิตติ เจริญวิทิตกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ., แบ่งกลุ่มระดมสมอง(ต่อ) และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 วันสุดท้ายของการสัมมนา บรรยายสรุป “การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13” (โดยภาควิชา/สำนักงานคณบดี) และสรุปการสัมมนา โดย คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม