ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ร็อคเดล กรุ๊ป จำกัด (ROCKDALE GROUP COMPANY LIMITED)

MOU Rockdale 1
MOU Rockdale 2
MOU Rockdale 3
MOU Rockdale 4
MOU Rockdale 5
MOU Rockdale 6
MOU Rockdale 9
MOU Rockdale 8
MOU Rockdale 10
MOU Rockdale 11
MOU Rockdale 12
MOU Rockdale 16
MOU Rockdale 15
MOU Rockdale 14
MOU Rockdale 7
MOU Rockdale 13
MOU Rockdale 17
MOU Rockdale 18
MOU Rockdale 19
MOU Rockdale 20
MOU Rockdale 1 MOU Rockdale 2 MOU Rockdale 3 MOU Rockdale 4 MOU Rockdale 5 MOU Rockdale 6 MOU Rockdale 9 MOU Rockdale 8 MOU Rockdale 10 MOU Rockdale 11 MOU Rockdale 12 MOU Rockdale 16 MOU Rockdale 15 MOU Rockdale 14 MOU Rockdale 7 MOU Rockdale 13 MOU Rockdale 17 MOU Rockdale 18 MOU Rockdale 19 MOU Rockdale 20

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือพร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  สืบสำราญ อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ นางสาวภัทรียา  ตีระมาศวณิช (กรรมการผู้จัดการ) (Ms. Pattareeya Teermaswanich (Managing Director) และ Mr. Paul Havalda  (Director)  บริษัท ร็อคเดล กรุ๊ป จำกัด (ROCKDALE GROUP COMPANY LIMITED)

ผู้เข้าร่วมพิธีลงนามดังนี้

          รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  อรรคทิมากูล  รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร

          รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  สุขสวัสดิ์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

          และ นางสาวเมลดา  กลิ่นมาลี  หัวหน้าสำนักงานคณบดี

ภายใต้วัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงทั้งสองฝ่ายตกลงทำความร่วมมือกัน เพื่อสร้างความร่วมมือในระดับทวิภาคี ด้านการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานระบบอัตโนมัติในการดูแลสุขภาพการศึกษา เศรษฐกิจดิจิทัล ส่งเสริมทักษะให้สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ สนับสนุนกิจกรรมที่ไม่แสวงหาผลกำไรของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับระบบอัตโนมัติในการดูแลสุขภาพการศึกษา เศรษฐกิจดิจิทัล และโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีระยะเวลา 3 ปี พิธีลงนามจัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณะ 208 ชั้น 2 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565