ผู้ดูแลระบบร่วม

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้มีรายชื่อเพื่อเข้าศึกษาต่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม TCAS 4 โครงการรับตรง สําหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) ประจําปีการศึกษา 2565

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้มีรายชื่อเพื่อเข้าศึกษาต่…

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมกับสถาบันการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาทั้ง 7 แห่ง

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโล…

การบรรยายพิเศษและการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการ NCtechED14 และ ICtechED9 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 หลังจากพิธีเปิดการประช…

ผลการสอบคัดเลือก และรายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 4 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2565

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเ…

พิธีเปิดการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 14 และการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ …

ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 4 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง สำหรับผู้ม…

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดอบรม เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์บนฐานข้อมูลนานาชาติ”

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะครุศาส…