ผู้ดูแลระบบร่วม

ขอแสดงความยินดีกับผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.ประจำปี 2565

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเ…

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์โยธาที่ได้รับเหรียญทอง จากกีฬามวยสากลสมัครเล่นในการแข่งกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48

        &n…

การประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการ เพื่อรับรองปริญญา ฯ ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (5 ปี) (ปรับปรุง พ.ศ. 2565) เพื่อขอรับรองในสาขาเครื่องกล

        &n…

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสต…

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสต…

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการฝึกอบรม และส่งผลงาน โครงการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู เรื่อง “การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ”

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการฝึกอบ…

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ร็อคเดล กรุ๊ป จำกัด (ROCKDALE GROUP COMPANY LIMITED)

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสต…

คณบดีและผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสต…

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)

ศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่าย…