การจัดการความรู้ (KM)

การจัดการความรู้ (KM)
เทคนิคงานดัดท่อและประกอบขึ้นรูปท่อ
        แนวทางการประเมิน ELO ของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ
แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรอย่างมืออาชีพ (ใบ กว. และ ใบ กค.)
เงื่อนไขการเรียนรู้ สำหรับครูช่างอุตสาหกรรม
การฝึกอาชีพ ช่างเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การวิเคราะห์และจัดทำ CLO ให้สัมพันธ์กับ ELO ในหลักสูตร
การผลิตสื่อการสอนด้วยตนเองในยุคดิจิทัล 4.0
การฝึกสอนภาคสนาม
เทคนิคการใช้ล้อพิมพ์ลาย
การฝึกสอนอย่าง มจพ.
เทคนิคการจัดทำ มคอ.3
เทคนิคการจัดทำ มคอ.5
เทคนิคการจัดทำ มคอ.7
เทคนิคการสอนวิชาปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ
ประสบการณ์การสอนแบบธรรมดา
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน
การสร้างเอกสารประกอบการสอน ( PowerPoint PDF)
ยุทธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค (Didactic for TechED)
การพัฒนาหลักสูตรรายวิชา (Course Development)
เทคนิคการสอนแบบ MIAP ให้ประสบความสำเร็จ
การสอนแบบ ถาม – ตอบ (Questioning)