ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


ลำดับ

ชื่อหน่วยงานความร่วมมือ ภาควิชาที่รับผิดชอบ MOU

ระยะเวลาของ MOU

 
 

1

Hankyong National University

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

5 ปี
(พ.ศ. 2562-2567)

 

2

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

3 ปี
(พ.ศ. 2561-2564)

 

3

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

3 ปี
(พ.ศ. 2561-2564)

 

4

บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

3 ปี
(พ.ศ. 2562-2565)

 

5

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

3 ปี
(พ.ศ. 2562-2565)

 

6

สถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
– วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
– วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
– วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
– วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก
– วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
พาณชิยการและเทคโนโลยี

มจพ.

3 ปี
(พ.ศ. 2560-2563)

 


7

โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

ทุกปีการศึกษา

 

8

สถาบันพัฒนาอาชีวศึกษา กระทรวง ศึกษาธิการและกีฬา (สปป.ลาว)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

3 ปี
(พ.ศ. 2563-2566)

 


9

วิทยาลัยเทคนิค ลาว-เยอรมัน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

3 ปี
(พ.ศ. 2563-2566)

 


10

วิทยาลัยเทคนิคปากป่าสัก (สปป.ลาว)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

3 ปี
(พ.ศ. 2563-2566)

 


11

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

5 ปี
(พ.ศ. 2561-2566)

 


12

บริษัท อิมเมจิน จำกัด

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

3 ปี
(พ.ศ. 2561-2564)

 


13

บริษัท ออมรอน อิเลคทรอนิกส์ จำกัด

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

3 ปี
(พ.ศ. 2561-2564)

 

14

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
(อีเทค)

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

3 ปี
(พ.ศ. 2561-2564)

 

15

Edith Cowan University
ประเทศออสเตรเลีย

มจพ.

3 ปี
(พ.ศ. 2562-2565)

 


16

กลุ่มบริษัทในเครือจีเอเบิล

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

2 ปี
(พ.ศ. 2563-2565)

 


17

กลุ่มบริษัทในเครือซีดีจี

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

2 ปี
(พ.ศ. 2563-2565)

 


18

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
และสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน

5 ปี
(พ.ศ. 2563-2568)

 

19

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด
(มหาชน)

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

3 ปี
(พ.ศ. 2563-2566)

 


20

บริษัท Miyakawa Koki Co.,Ltd.

มจพ.

3 ปี
(พ.ศ. 2563-2566)

 

        ถัดไป