มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ตั้งอยู่ที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีสองอาคารเรียนคือ อาคาร 52 และอาคาร 44 (อาคารปฏิบัติการและประลองรวม )

โทรศัพท์ / แฟกซ์
โทร. +66 2 555-2000 ต่อ 3273
โทร. +66 2 587-6079
แฟกซ์ +66 2 587-6287
e-mail : TechEd@fte.kmutnb.ac.th