ข่าวกิจกรรมคณะ

27 พฤศจิกายน 2561

ฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะให้ครูผู้สอน/ครูฝึกสายอาชีวศึกษาของ สปป.ลาว ประจำปี 2561 (ระยะที่ 1)

 

ฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะให้ครูผู้สอน/ครูฝึกสายอาชีวศึกษาของ สปป.ลาว ประจำปี 2561 (ระยะที่ 1)

         ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะให้ครูผู้สอน/ครูฝึกสายอาชีวศึกษา ของ สปป.ลาว ประจำปี 2561 (ระยะที่ 1) ตามความต้องการของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 216-217 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และทีมงาน เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมครั้งนี้ 

 

รายละเอียดของโครงการฝึกอบรม

        เนื่องด้วยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มีแผนงานการจัดฝึกอบรม ให้กับครูผู้สอน/ครูฝึกสายอาชีวศึกษาของ สปป.ลาว จำนวน 15 หลักสูตร ในระยะเวลา 2 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2561 จำนวนรวมประมาณ 175 คน  จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ดังนี้

1. โรงเรียนเทคนิควิชาชีพสะหวันนะเขต
2. โรงเรียนเทคนิควิชาชีพแขวงบ่อแก้ว
3. วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแขวงคำม่วน 
4. วิทยาลัยเทคนิคปากป่าสัก
5
. วิทยาลัยเทคนิคลาว – เยอรมัน
6. วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพมิตรภาพเวียงจันทน์-ฮานอย 
7. วิทยาลัยเทคนิคสรรพวิชา  
8. วิทยาลัยเทคนิคแขวงเวียงจันทน์

          โดยมีเป้าหมายเพื่ออบรมครูอาชีวศึกษา สปป.ลาว ให้มีความสามารถทางวิชาเฉพาะสาขา และเทคนิควิธีการสอนวิชาเฉพาะที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม ไปใช้ในการพัฒนาการสอนในสถานศึกษาต้นสังกัดของผู้เข้าฝึกอบรมได้ ทำให้การเรียนการสอนของ อาชีวศึกษา สปป. ลาว มีคุณภาพพัฒนาขึ้นตามเป้าประสงค์ของประเทศ

          คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานที่จัดฝึกอบรมด้านการพัฒนาครูอาชีวศึกษาให้กับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศจึงมอบหมายให้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดการฝึกอบรมในโครงการดังกล่าวข้างต้น 

          ในปี พ.ศ. 2561 ได้มีการจัดฝึกอบรมทั้งหมด 6 หลักสูตร แบ่งการจัดฝึกอบรมเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การฝึกอบรมการสอนวิชาชีพและการฝึกวิชาชีพเฉพาะสาขาระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ      

          ระยะที่ 2  การนิเทศการสอนและประเมินผลการฝึกอบรม  ระหว่างวันที่  4 กุมภาพันธ์ 2562 – 29 มีนาคม  2562 ณ วิทยาลัยต้นสังกัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม สปป. ลาว  ซึ่งในการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 51 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

EE01    ระบบควบคุมอัตโนมัติ                                                     จำนวน    10    คน

EE02    พลังงานทดแทนและการจัดการพลังงาน                        จำนวน    10    คน

AM01   งานเครื่องล่างรถยนต์                                                      จำนวน     6     คน

AM03   ระบบไฟฟ้ารถยนต์                                                           จำนวน     9     คน

MC01   การผลิตชิ้นส่วนและขึ้นรูปโลหะ                                       จำนวน     6     คน

IT01    โปรแกรมเมอร์ (การสร้างฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล)   จำนวน    10    คน

 

 

ฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะให้ครูผู้สอน/ครูฝึกสายอาชีวศึกษาของ สปป.ลาว ประจำปี 2561 (ระยะที่ 1)

กลับหน้าข่าวหลัก