ข่าวประชาสัมพันธ์

11 ธันวาคม 2561

โครงการแข่งขัน TEACHING ACADEMY AWARD 2019

โครงการแข่งขัน TEACHING ACADEMY AWARD 2019 

   เป็นโครงการเครือข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 10 สถาบันการศึกษา ประกอบด้วย 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ซึ่งภายในงานได้มีการจัดการแข่งขัน การเรียนการสอน ดังนี้

1. การแข่งขันการสอนวิชาทฤษฎี มี 6 กลุ่มสาขาวิชา 

2. ประเภทการสอนวิชาปฎิบัติ (วิชาเขียนแบบเบื้องต้น)

3. การแข่งขันประเภทสื่อประกอบการเรียนการสอนนวัตกรรมฮาร์ดแวร์

4. การแข่งขันประเภทสื่อประกอบการเรียนการสอนนวัตกรรมซอฟต์แวร์

5. การแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและรีวิวประกอบเพลง

   โดยจัด ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

    สามารถติดตามข่าวสารและรับชมการแข่งขันต่าง ๆ ได้ที่

เว็บไซต์  http://teaching.fte.kmutnb.ac.th

โครงการแข่งขัน TEACHING ACADEMY AWARD 2019

กลับหน้าข่าวหลัก