ข่าวกิจกรรมคณะ

29 พฤศจิกายน 2561

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)

 

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

กับ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)

 

          รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) โดยผู้บริหารทั้งสององค์กรร่วมพิธีลงนามพร้อมกับหน่วยงานภาคเอกชนที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 

ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 9 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.10 – 10.30 น.


พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)

กลับหน้าข่าวหลัก