ข่าวทุน/วิจัย

30 พฤศจิกายน 2561

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มจพ.) รับสมัครข้อเสนอโครงการ(Talent Mobility)ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วยสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มจพ.) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (
Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2562 ผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการดังกล่าวสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://talent.kmutnb.ac.th หัวข้อ Download ส่งงานบริการวิชาการและวิจัย จำนวน 2 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2561

รอบที่ 2 ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มจพ.) รับสมัครข้อเสนอโครงการ(Talent Mobility)ประจำปีงบประมาณ 2562

กลับหน้าข่าวหลัก