ข่าวกิจกรรมคณะ

24 ธันวาคม 2561

นักศึกษา มจพ. คว้ารางวัล Honorable Mention, CSU

นักศึกษา มจพ. คว้ารางวัล

Honorable Mention, CSU

 

   นาย ธีระวัฒน์ ธรรมดูล นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และนาย พงศธร มณีโชติ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับโอกาสเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา  ณ มหาวิทยาลัย Central South University สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ Central South University สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อพัฒนากำลังคนป้อนอุตสาหกรรมระบบรางและเป็นผู้ได้รับทุน สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือร่วมกับสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์

          คว้ารางวัล Honorable Mention ในการแข่งขัน International College Student Invitational Competition of Technology Simulation for High-speed Railway Construction เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

          ในหัวข้อ Self-compacting concrete of CRTS III slab-type non-ballast track

โดยมี ผศ.ดร.ศักดา กตเวทวารักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

นักศึกษา มจพ. คว้ารางวัล Honorable Mention, CSU

กลับหน้าข่าวหลัก