ข่าวกิจกรรมคณะ

24 ธันวาคม 2561

ประมวลภาพการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะให้ครูผู้สอน/ครูฝึกสายอาชีวศึกษาของ สปป.ลาว ประจำปี 2561 (ระยะที่ 1)

ประมวลภาพการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะให้ครูผู้สอน/ครูฝึกสายอาชีวศึกษาของ สปป.ลาว ประจำปี 2561 (ระยะที่ 1)

 

    ประมาลภาพโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะให้ครูผู้สอน/ครูฝึกสายอาชีวศึกษา ของ สปป.ลาว ประจำปี 2561 (ระยะที่ 1) ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 216-217 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และทีมงาน เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมครั้งนี้ 

ประมวลภาพการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะให้ครูผู้สอน/ครูฝึกสายอาชีวศึกษาของ สปป.ลาว ประจำปี 2561 (ระยะที่ 1)

กลับหน้าข่าวหลัก