ข่าวกิจกรรมคณะ

9 มกราคม 2562

มอบและลงนามทำสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2562

มอบและลงนามทำสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2562

 

        รองศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานในการมอบและลงนามทำสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัยของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2562  ให้แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะที่ขอรับทุน เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 208 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52)

มอบและลงนามทำสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2562

กลับหน้าข่าวหลัก