ข่าวการศึกษา

8 มกราคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี 2562

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

เรื่อง  รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2562

ให้ผู้มีรายชื่อตามท้ายประกาศ มาสอบสัมภาษณ์

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.

หลักสูตร 5 ปี

1. TEE วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา  (หลักสูตร 5 ปี)

2. CEE วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)  

3. CED เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี)


หลักสูตร 4 ปี

1. TM วิศวกรรมเครื่องกล

2. TP วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ 

3. TT-M,TT-E วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 

4. TE-Pow. วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง)

5. TE-ELec. วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) 

 

หลักสูตรเทียบโอน

1. TTM-T วิศวกรรมเครื่องก

2. TTP-T วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ

3. TTT-M-T วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

4. TTT-E-T วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

5. TTE-Pow.-T วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง)

6. TTE-Elec.-T วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์)

7TCT-R เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี 2562

1. TEE วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี).pdf [ 1 MB ]
2. CEE วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี).pdf [ 1 MB ]
3. CED เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี).pdf [ 1 MB ]
4. TM วิศวกรรมเครื่องกล.pdf [ 1 MB ]
5. TP วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ.pdf [ 1 MB ]
6. TT-M,TT-E วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์.pdf [ 1 MB ]
7. TE-Pow. วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง).pdf [ 1 MB ]
8. TE-ELec. วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์).pdf [ 1 MB ]
9. TTM-T วิศวกรรมเครื่องกล.pdf [ 1 MB ]
10. TTP-T วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ.pdf [ 1 MB ]
11. TTT-M-T วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์.pdf [ 1 MB ]
13. TTE-Pow.-T วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง).pdf [ 1 MB ]
14. TTE-Elec.-T วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์).pdf [ 1 MB ]
15. TCT-R เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์.pdf [ 1 MB ]
12. TTT-E-T วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์.pdf [ 1 MB ]

กลับหน้าข่าวหลัก