ข่าวทุน/วิจัย

8 มกราคม 2562

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจาปี พ.ศ. 2562

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เรื่อง โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจาปี พ.ศ. 2562

--------------------------------------------

      ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้เปิดรับโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจาปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการสนับสนุนการวิจัย ของบุคลากรและนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อันเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและพัฒนางานด้านวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาส่วนงานวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในการประชุมครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 มีมติเห็นชอบและอนุมัติเงินโครงการที่ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจาปี พ.ศ. 2562 จานวน 12 โครงการ เป็นจานวนเงิน 520,000.00 บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนั้น ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย เข้าร่วมประชุมและลงนามทาสัญญาการรับทุนดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ในท้ายประกาศต่อไป

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจาปี พ.ศ. 2562

กลับหน้าข่าวหลัก