ข่าวกิจกรรมคณะ

9 มกราคม 2562

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะครุศาสตร์ฯ กับ Hankyong National University

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่างคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

กับ Hankyong National University สาธารณรัฐเกาหลี

 

 

 

 

 

        เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562  ณ ห้องประชุม 52-216/217 ชั้น 2 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Prof. Lee Eul Gyu คณบดี College of Engineering, Hankyong National University สาธารณรัฐเกาหลี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักศึกษา และคณาจารย์ของทั้งสองมหาวิทยาลัย โดยมีผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และตัวแทนนักศึกษาของทั้งมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีด้วย หลังจากเสร็จพิธีการลงนาม ตัวแทนของนักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัยร่วมกันเสนอผลงานทางวิชาการ

 

 

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะครุศาสตร์ฯ กับ Hankyong National University

กลับหน้าข่าวหลัก