ข่าวการศึกษา

27 ธันวาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสถานที่สอบ “ โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี ” 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสถานที่สอบ

“ โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี ”

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. 
 ประจำปีการศึกษา 2562
กำหนดสอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562
เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52)

หลักสูตร 5 ปี

1. TEE วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา  (หลักสูตร 5 ปี) 

2. CEE วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)  Update เพิ่มเติม 28 ธ.ค. 2561

3. CED เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี) 


หลักสูตร 4 ปี

1. TM วิศวกรรมเครื่องกล

2. TP วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ 

3. TT-M,TT-E วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 

4. TE-Pow. วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง)

5. TE-ELec. วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) Update เพิ่มเติม 28 ธ.ค. 2561

 

หลักสูตรเทียบโอน

1. TTM-T วิศวกรรมเครื่องก

2. TTP-T วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ

3. TTT-M-T วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

4. TTT-E-T วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

5. TTE-Pow.-T วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) 

    TTE-Elec.-T วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์)

6TCT-R เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสถานที่สอบ “ โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี ” 2562

001สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา(TEE).pdf [ 2 MB ]
003สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์(CED).pdf [ 1 MB ]
0401สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(TM).pdf [ 1 MB ]
0402สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ(TP).pdf [ 1 MB ]
0403สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์(TT-M),(TT-E).pdf [ 1 MB ]
0404สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(ไฟฟ้ากำลัง)(TE-Pow.).pdf [ 1 MB ]
0601สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(TTM-T).pdf [ 1 MB ]
0602สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ(TTP-T).pdf [ 1 MB ]
0603สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์(TTT-M-T).pdf [ 1 MB ]
0604สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์(TTT-E-T).pdf [ 1 MB ]
0605สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(ไฟฟ้ากำลัง)(TTE-Pow.-T),(อิเล็กทรอนิกส์)(TTE-Elec.-T).pdf [ 1 MB ]
0606สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์(TCT-R).pdf [ 1 MB ]
002สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา(CEE).pdf [ 1 MB ]
0405สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(อิเล็กทรอนิกส์)(TE-Elec.).pdf [ 0 MB ]

กลับหน้าข่าวหลัก