ข่าวทุน/วิจัย

25 ธันวาคม 2561

สกว. ประกาศ รับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://academics.trf.or.th ส่งที่งานบริการวิชาการและวิจัย ภายในวันที่ 24 มกราคม2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สกว. ประกาศ รับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562

กลับหน้าข่าวหลัก