ข่าวประชาสัมพันธ์

2 มกราคม 2562

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ เรื่อง การจ่ายเงินสมนาคุณบทความที่ได้รับการตีพิมพ์

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 14/2561 เรื่อง การจ่ายเงินสมนาคุณบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ เรื่อง การจ่ายเงินสมนาคุณบทความที่ได้รับการตีพิมพ์

กลับหน้าข่าวหลัก