ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

25 มกราคม 2562

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการต่อเติมห้องสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน

ติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โทร 0 2555 2000 ต่อ 3255, 3254

โทรสาร 0 2585 7360

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการต่อเติมห้องสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน

กลับหน้าข่าวหลัก