ข่าวทุน/วิจัย

24 มกราคม 2562

การประปานครนครหลวง ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วย การประปานครนครหลวง ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการสามารถรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://m-wit.mwa.co.th หรือ http://www.mwa.co.th
ส่ง
ที่งานบริการวิชาการและวิจัย 26 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

การประปานครนครหลวง ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

กลับหน้าข่าวหลัก