ข่าวกิจกรรมคณะ

31 มกราคม 2562

คณะครุศาสตร์ฯ มจพ. เจ้าภาพจัดการแข่งขัน TEACHING ACADEMY AWARD 2019 ครั้งที่ 8

 

คณะครุศาสตร์ฯ มจพ. เจ้าภาพจัดการแข่งขัน TEACHING ACADEMY AWARD 2019 ครั้งที่ 8


ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการแข่งขัน TEACHING ACADEMY AWARD 2019  ครั้งที่ 8  ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

          คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการแข่งขัน TEACHING ACADEMY AWARD 2019 ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม บัณฑิต โดยเครือข่ายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านประกันคุณภาพทางการศึกษา การถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ ของผู้มีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรมนักศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนการวิจัย และพัฒนาการบริการทางวิชาการ แก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น  ซึ่งในปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายทั้งสิ้น 10 สถาบันการศึกษา ประกอบด้วย 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

การจัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ

1.การแข่งขันการสอนทฤษฎี 6 กลุ่มสาขาวิชา

2. การแข่งขันการสอนวิชาปฏิบัติ

3. การแข่งขันประเภทสื่อประกอบการเรียนการสอนนวัตกรรมฮาร์ดแวร์  

4. การแข่งขันประเภทสื่อประกอบการเรียนการสอนนวัตกรรมซอฟต์แวร์                

5. การแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและรีวิวประกอบเพลง

มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 400 คน จาก 10 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

(1) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

(2) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

(3)  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

(4) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

(5) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

(6) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

(7) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

(8) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

(9)  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(10) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ขวัญฤทัย ข่าว/ประจักษ์เวช ถ่ายภาพ

 

 

คณะครุศาสตร์ฯ มจพ. เจ้าภาพจัดการแข่งขัน TEACHING ACADEMY AWARD 2019 ครั้งที่ 8

กลับหน้าข่าวหลัก