ข่าวกิจกรรมคณะ

5 กุมภาพันธ์ 2562

คณะครุศาสตร์ฯ ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่าง มจพ.กับ กองบัญชาการกองทัพไทย

คณะครุศาสตร์ฯ ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่าง มจพ.กับ กองบัญชาการกองทัพไทย

 

      รศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วย รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รศ.ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พลเอกนเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบัน วิชาการป้องกันประเทศเป็นผู้ลงนาม ในการลงนามนี้มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากรทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี เมื่อวันที่ 31 มค. 2562 เวลา 13.00-15.30 น.

 

          หลังจากลงนาม ผู้บัญชาการและนายทหารจากสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นายทหารจากโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ได้เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ทั้งสามหน่วยงาน

 

          ในส่วนของการเยี่ยมชมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นผู้นำชมภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า และภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

คณะครุศาสตร์ฯ ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่าง มจพ.กับ กองบัญชาการกองทัพไทย

กลับหน้าข่าวหลัก