ข่าวประชาสัมพันธ์

14 มกราคม 2562

สกอ. ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)fให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำงานเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเพื่อกระตุ้นให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพและมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของผู้ประกอบการต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สกอ. ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

กลับหน้าข่าวหลัก