ข่าวการศึกษา

16 มกราคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักศึกษา “ โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี ” 2562

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักศึกษา 

และรายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ 

โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี  

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.  

 ประจำปีการศึกษา 2562 

 

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

หลักสูตร 4 ปี

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (TM) /สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (TP)
และสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (TT)

หลักสูตรเทียบโอน

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (TTM-T) /สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (TTP-T)
และสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (TTT-T)

 

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

หลักสูตร 5 ปี

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (TEE)

หลักสูตร 4 ปี

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) (TE-Pow.)
และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) (
TE-Elec.)

หลักสูตรเทียบโอน

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) (TTE-Pow.-T)
ละสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์)
 
(TTE-Elec.-T)


ภาควิชาครุศาสตร์โยธา

หลักสูตร 5 ปี

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (CEE)

 

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

หลักสูตร 5 ปี

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (CED)

หลักสูตรเทียบโอน

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (TCT-R)

 

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักศึกษา “ โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี ” 2562

กลับหน้าข่าวหลัก