ข่าวประชาสัมพันธ์

13 กุมภาพันธ์ 2562

(วช.) ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมออดิสทอเรี่ยม (ห้องประชุมใหญ่ 250 คน) อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ผู้สนใจเข้ารับการอบรมดังกล่าวสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.ohrs.nrct.go.th หรือสแกน QR Code ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยไม่ถือเป็นวันลา และสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียดตามเอกสารแนบ

(วช.) ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

กลับหน้าข่าวหลัก