ข่าวกิจกรรมคณะ

18 กุมภาพันธ์ 2562

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับกับบริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือทางวิชาการกับ

บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด

 

                     รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางวิชาการ กับ นายปัญญาพล สุพรรณวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุม 208 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 10.00 น. โดยมีผู้บริหารของทั้งสององค์กรร่วมในพิธีลงนาม  

 

          บันทึข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การเรียนการสอน ฝึกอบรมบุคลากรในภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม และให้ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีนิวแมติกส์  

 

          หลังจากเสร็จพิธีลงนามรองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและหัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ได้พาผู้บริหารจากบริษัทเอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด เยี่ยมชมภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าและภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ณ อาคารปฏิบัติการ และประลองรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับกับบริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด

กลับหน้าข่าวหลัก