ข่าวสมัครงาน

8 กุมภาพันธ์ 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตน.อาจารย์ 4 อัตรา ภาควิชาฯ เครื่องกล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

อาจารย์ จำนวน 4 อัตรา

 

                                      ตำแหน่งเลขที่ 390

                                            1.  นายชูเกียรติ  โชติกเสถียร

                                    2.  นายกีรติ  กิรสมุทรานนท์

                                    3.  นายสมพงศ์  บางยี่ขัน

                                      ตำแหน่งเลขที่ 395

                                    1.  ว่าที่ร้อยตรี ดร.วุฒิชัย  เหมาะใจ

                                     ตำแหน่งเลขที่ 416

                                    1.  นายภูมิ  จาตุนิตานนท์

                                   2.  นายอัฏฐพล  อริยฤทธิ์

                                    3.  นายชัยพร  ศิลาวัชนาไนย

                                     ตำแหน่งเลขที่ 418

                                    1.  นายชูชาติ  จุลพันธ์


สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 1 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


***ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา 13.00 น. ที่ www.fte.kmutnb.ac.th

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตน.อาจารย์ 4 อัตรา ภาควิชาฯ เครื่องกล

กลับหน้าข่าวหลัก