ข่าวกิจกรรมคณะ

8 กุมภาพันธ์ 2562

ผลการแข่งขัน TEACHING ACADEMY AWARD 2019 ครั้งที่ 8

 

ผลการแข่งขัน

 TEACHING ACADEMY AWARD 2019 ครั้งที่ 8

 

 

การแข่งขัน TEACHING ACADEMY AWARD 2019  ครั้งที่ 8  ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

ผลการแข่งขันโครงการแข่งขัน TEACHING ACADEMY AWARD 2019 ครั้งที่ 8

 

การแข่งขันประเภทสื่อประกอบการเรียนการสอนนวัตกรรมฮาร์ดแวร์       

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

รางวัลชนะเลิศ                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

                      

การแข่งขันประเภทสื่อประกอบการเรียนการสอนนวัตกรรมซอฟต์แวร์      

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

รางวัลชนะเลิศ                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 

 

การแข่งขันประเภทการสอนวิชาทฤษฎี

 

กลุ่มสาขาวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/โทรคมนาคม  

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

รางวัลชนะเลิศ                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน         

 

การแข่งขันประเภทการสอนวิชาทฤษฎี

 

กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหการ/การผลิต/การเชื่อม     

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

รางวัลชนะเลิศ                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

           

การแข่งขันประเภทการสอนวิชาทฤษฎี

 

กลุ่มสาขาวิชาโยธา/สถาปัตยกรรม/ออกแบบ     

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

รางวัลชนะเลิศ                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

 

การแข่งขันประเภทการสอนวิชาทฤษฎี

 

กลุ่มสาขาวิชาเครื่องกล/แมคคาทรอนิกส์         

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

รางวัลชนะเลิศ                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

          

 

การแข่งขันประเภทการสอนวิชาทฤษฎี

 

กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

รางวัลชนะเลิศ                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

                    

 

การแข่งขันประเภทการสอนวิชาทฤษฎี

 

กลุ่มสาขาวิชาทั่วไป     

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

รางวัลชนะเลิศ                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

          

 

การแข่งขันประเภทการสอนวิชาปฏิบัติ (วิชาเขียนแบบเบื้องต้น) 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

รางวัลชนะเลิศ                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 

การแข่งขันประเภทรีวิวประกอบเพลง 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

รางวัลชนะเลิศ                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

                       

การแข่งขันประเภทร้องเพลงลูกทุ่ง   

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

รางวัลชนะเลิศ                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

            คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ขอขอบพระคุณสถาบันเครือข่ายที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตทั้ง 9 สถาบัน ที่สนับสนุนและเข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้ และขอแสดงยินดีกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน TEACHING ACADEMY AWARD 2020 ครั้งที่ 9 ในปีหน้า

 

 

สุกฤต ข้อมูล/ประจักษ์เวช ภาพและข่าว

 

ผลการแข่งขัน TEACHING ACADEMY AWARD 2019 ครั้งที่ 8

กลับหน้าข่าวหลัก