ข่าวกิจกรรมคณะ

8 กุมภาพันธ์ 2562

คณะกรรมการฯ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ศึกษาดูงานระบบฯ

 

คณะกรรมการฯ สถาบันพระบรมราชชนก

กระทรวงสาธารณสุข ศึกษาดูงาน

 "ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ

และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน"

        รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ให้การต้อนรับคณะ คุณวิระ ด้วงชู ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และกรรมการการถ่ายโอน ทรัพย์สิน และเตรียมเทคโนโลยีและผู้เกี่ยวข้อง สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 25 ท่าน ที่เข้าศึกษาดูงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและสนับสนุน การจัดการเรียนการสอนของคณะ เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนสถานะ สถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง ณ ห้องประชุม 52-216/217 ในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น.

            ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ นางสาวกณิตา กลนาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณบดี เป็นผู้นำเสนอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริหารและจัดการ หลังจากนั้น อ.ดร.กฤช สินธนะกุล หัวหน้าภาควิชาและ อ.ดร.สมคิด แซ่หลี อาจารย์ภาคคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้พาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน ณ ชั้น 7 อาคารปฏิบัติการและประลองรวมของคณะ

 

คณะกรรมการฯ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ศึกษาดูงานระบบฯ

กลับหน้าข่าวหลัก